Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Serwis Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.

Serwis Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.

Serwis Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.

ZMIANA SPRZEDAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Procesy związane ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej wynikają z postanowień zawartych w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 2012r. poz. 1059, z późniejszymi zmianami) oraz zapisów w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) – : Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.
 
Procedura zmiany sprzedawcy przez Odbiorcę przyłączonego do sieci dystrybucyjnej PEC w Końskich Sp. z o. o.  przedstawia się następująco:
 
1. Zawarcie przez Odbiorcę umowy sprzedaży energii elektrycznej z nowym sprzedawcą.
Po wybraniu przez Odbiorcę nowego sprzedawcy energii elektrycznej, zawiera z nim umowę sprzedaży energii elektrycznej, która powinna zawierać m.in. klauzulę, że wejście w życie nowej umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą a URD, dokonywana jest od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym PEC w Końskich Sp. z o.o. otrzymał powiadomienie zawarcia umowy sprzedaży z nowym Sprzedawcą i dokonał pozytywnej weryfikacji tego powiadomienia z uwzględnieniem zapisów obowiązującej umowy dystrybucji.

2.Wypowiedzenie przez Odbiorcę umowy sprzedaży energii elektrycznej dotychczasowemu sprzedawcy.
Odbiorca równocześnie wypowiada dotychczasowemu sprzedawcy umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej. Dotychczasowy sprzedawca potwierdza Odbiorcy przyjęcie wypowiedzenia umowy.

3.Złożenie wniosku zgłoszenia zmiany sprzedawcy
Powiadomienie OSDn o fakcie zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej pomiędzy Odbiorcą i nowym sprzedawcą, dokonuje Odbiorca lub nowy sprzedawca, składając wypełniony formularz zgłoszenia zmiany sprzedawcy, którego wzór można pobrać poniżej:
Złożenie zgłoszenia rozpoczyna proces zmiany sprzedawcy, którego przeprowadzenie OSDn zobowiązuje się dokonać w okresie 1 miesiąca. Proces kolejnych zmian sprzedawcy przez Odbiorcę nie powinien przekroczyć okresu 14 dni, licząc od momentu otrzymania przez OSD powyższego wniosku. Wniosek zgłoszenia zmiany sprzedawcy Odbiorca składa do siedziby PEC w Końskich Sp. z o.o. lub bezpośrednio przesyła pocztą na adres:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 5
26-200 Końskie

4.Weryfikacja złożonego wniosku zgłoszenia zmiany sprzedawcy.

OSDn w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od daty otrzymania wniosku zgłoszenia zmiany sprzedawcy, dokonuje jego weryfikacji formalnej oraz sprawdzenia, czy taki odbiorca znajduje się na jego terenie i czy jest rozliczany w jego systemie bilingowym. Po dokonaniu weryfikacji odsyła potwierdzenie do Odbiorcy i nowego sprzedawcy. W przypadku weryfikacji zakończonej wynikiem negatywnym procedura zmiany sprzedawcy zostanie przerwana i należy ją powtórzyć po usunięciu przyczyn weryfikacji negatywnej.

5.Zawarcie przez Odbiorcę z OSDn umowy o świadczenie usług dystrybucji.
W przypadku weryfikacji pozytywnej Odbiorca zawiera z OSDn umowę o świadczenie usług dystrybucji z uzgodnioną datą zmiany sprzedawcy. Odbiorca, który jest właścicielem układu pomiarowo – rozliczeniowego, chcący skorzystać z prawa zmiany sprzedawcy lub rozdzielenia umów kompleksowych dostosowuje układ pomiarowo – rozliczeniowy do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.) oraz w IRiESD PEC w Końskich Sp. z o.o.. Układ pomiarowo – rozliczeniowy będący własnością Odbiorcy powinien spełniać powyższe wymagania przed dokonaniem zgłoszenia zmiany sprzedawcy lub dokonaniem rozdzielenia umowy kompleksowej.

6.Odczyt wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego u Odbiorcy.
Dzień wejścia w życie nowej umowy sprzedaży, a tym samym również rozwiązanie umowy pomiędzy Odbiorcą i dotychczasowym sprzedawcą dokonywane jest na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. W tym dniu, a maksymalnie 5 dni po wejściu w życie tej umowy, OSDn dokonuje odczytu układu pomiarowo-rozliczeniowego u Odbiorcy i udostępnia odczytane dane pomiarowe (zgodnie z umową generalną) do starego sprzedawcy celem końcowego rozliczenia i do nowego sprzedawcy dla wskazania stanu początkowego, od którego ma być rozliczany Odbiorca u nowego sprzedawcy.

Jednocześnie do istniejącej już umowy o świadczenie usług dystrybucji (umowy generalnej) pomiędzy nowym sprzedawcą a OSDn, nowy sprzedawca przesyła do OSDn uaktualniony wykaz zawartych umów sprzedaży energii elektrycznej.