RODO

  Obowiązek informacyjny

  Obowiązek informacyjny


  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, że 25 maja 2018r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy w sprawie ochrony danych osobowych, znane powszechnie jako RODO. Głównym celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

  Niniejszym przesyłam do Państwa informację w zakresie polityki ochrony danych osobowych naszych Klientów będących osobami fizycznymi.  

   Jak przetwarzamy dane osobowe?

  Jako Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich sp. z o.o. w świetle prawa jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

   W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

  Państwa dane osobowe uzyskujemy w niezbędnym zakresie, wynikającym z przepisów prawa – prawo energetyczne  w następujących celach:

  • zawarcia i wykonywania łączącej nas umowy – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: prawo energetyczne U.2018.0.755 t.j. - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne w związku z treścią  art. 6 ust. 1. RODO, Dostęp do Państwa danych będą mieli upoważnieni pracownicy PEC Końskie.  
  • wykonywania ciążących na nas obowiązkach prawnych, np:

   wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych;

  • udzielanie odpowiedzi na wszelkie pytania w terminie i formie przewidzianych przepisami;

   Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

  1. przez czas wykonywania obowiązków;
  2. przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane po wygaśnięciu umowy;

    

  Które dane należy nam podać, które dane Państwa posiadamy?

  Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Państwa danych na formularzu (wniosku). Dane niezbędne dla PEC Końskich sp.  z o.o. w celu zawarcia Umowy to:

   

  1. Imię i Nazwisko;
  2. Adres zamieszkania;
  3. PESEL;
  4. Tytuł prawny do nieruchomości do której ma zostać dostarczone ciepło lub energia elektryczna

   W czasie zawarcia umowy, dla ułatwienia współpracy, możemy uzyskać inne Państwa dane -  jeśli wyrazicie Państwo zgodę  np. numer telefonu kontaktowego, adres e mail do kontaktu.  

  Przysługujące Państwu uprawnienia:

  Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o:

  • sprostowanie, poprawienie danych;
  • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;
  • ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
  • dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych, o ich kopię);
  • przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

  Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek bezpośrednio w siedzibie PEC w Końskich,  lub drogą  pocztową.

   Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez PEC Końskie sp. z o.o.  narusza przepisy prawa.

   Dodatkowe informacje

   Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Naszego przedsiębiorstwa

   www.zec-konskie.pl z zakładce RODO.

    

  Kontakt i informacje

   

  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.

  adres do doręczeń:

  ul.Armii Krajowej 5,26-200 Końskie

  adres email do kontaktu:

  zec.konskie@pro.onet.pl

  © 2017 || Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.