Przetargi

  Prowadzone postępowania przetargowe

   

   

   

   

  Pytanie nr 1
  W związku z zainteresowaniem powyższym przetargiem zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zakresu ciepłociągu do realizacji. W załączonej dokumentacji technicznej jest błąd i niezgodność pomiędzy mapą a schematem montażowym. Na mapie jest inny przebieg ciepłociągu niż na schemacie montażowym. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii.
  Proszę również o informację, co oznaczają zaznaczone na żółto elementy w zestawieniu materiałów.

  Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) w p. 1 jest podane miejsce przyłączenia przyłącza cieplnego do sieci cieplnej tj. „Istniejący rurociąg 2 x DN80 w kanale cieplnym wykonanym z łupin żelbetowych z płytą denną, włazem żeliwnym o rzędnych wysokościowych 247,42 wraz z zaprojektowaną komorą włączeniową na działce o nr. ewidencyjnym 5182/7”. W p. 2 jest podane miejsce zakończenia przyłącza cieplnego tj. „Wybudowany rurociąg przyłącza z rur preizolowanych 2 x DN 65/140 ułożony na działce o nr. ewid. 5192/2 w odległości 2,5m od granicy z działką o nr. ewid. 5182/7”.
  Na rys. nr.1 „Projekt zagospodarowania trasy przyłącza” w oznaczeniach jest podany rurociąg 2 x DN80/160, 2 x DN 65/140 – projektowane przyłącze ciepłownicze po nowej trasie. Następnie jest podane oznaczenie c 133/106 30.08.2016 – projektowane przyłącze ciepłownicze rury preizolowane 2 x DN 80/160.
  Przyłącze ciepłownicze należy wykonać po trasie przedstawionej na rys. nr.1. „Projekt zagospodarowania trasy przyłącza” tj. od miejsca przyłączenia i zakończenia jw.
  Pozostała część przyłącza ciepłowniczego 2 x DN 65/140 od miejsca zakończenia do wymiennikowni ciepła w budynku przy ul. Partyzantów 9 jest poza opracowaniem i będzie wykonana przez innego Wykonawcę.
  Reasumując mapa i schemat montażowy są zgodne.
  Zaznaczone na żółto elementy w wykazie podstawowych materiałów i armatury były uzupełniane i obowiązują.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o. informuje o rozpoczęciu postępowania   przetargowego pod nazwą:  Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku użyteczności publicznej przy ul. Partyzantów 9 w Końskich .

  Numer sprawy :  01/PEC/2020

  Postępowanie prowadzone jest na zasadzie wyboru oferty, spośród ofert złożonych na podstawie ogłoszonego przetargu na platformie zakupowej

  OPEN NEXUS (link tutaj).  Termin składania ofert upływa w dniu 24.04.2020 o godz. 12.00.  Szczegółowe informacje zawarte są w załącznikach podanych poniżej:

  1. Dokumenty przetargowe do pobrania (plik skompresowany zip)  tutaj: SIWZ i załączniki

  2. Dokumentacja techniczna do pobrania (plik skompresowany zip) tutaj: Dokumentacja techniczna

   

  Pytania i odpowiedzi dotyczące niniejszego postępowania można zobaczyć  (tutaj) - plik txt 

  Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Końskich Spółka z o.o. ogłasza dwuetapowy przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Końskie, oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz PEC w Końskich. Po wpłynięciu ofert, w przypadku gdy wpłyną dwie lub więcej ważne oferty – przeprowadzony zostanie przetarg ustny (II etap) w zakresie wysokości czynszu dzierżawnego ograniczony  do oferentów, których oferty zostały złożone pisemnie w celu wyłonienia Dzierżawcy z najkorzystniejszą ofertą.

  Termin składania ofert: 20.04.2020

  Szczegóły przetargu zawiera dokument Ogłoszenie-przetarg.pdf  (pobierz)

  Załącznikami do w/w ogłoszenia są:

  1. Opinia sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego mgr. inż. Alicję Nowakowska z dnia 07 kwietnia 2020 r. co do wartości czynszu dzierżawnego na rynku koneckim. (pobierz plik)
  2. Dokumentacja fotograficzna (pobierz plik)
  3. Mapa obrazująca przedmiot dzierżawy (pobierz plik)

  INFORMACJA
  o wyborze oferty

  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o. jako Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania
  o udzielenie zamówienia na zadanie pod nazwą „Budowa odcinka sieci ciepłowniczej oraz dwóch przyłączy ciepłowniczych
  do projektowanych budynków handlowo-usługowych przy ulicy Lipowej w Końskich” znak 2/PEC/2019 do wykonania
  w/w zadania Komisja przetargowa wybrała jednogłośnie ofertę nr 1 z firmy Zakład Usług Ciepłowniczych „TERMIX” Sp. z o.o.
  z Radomia, ul. 11-go Listopada 65.


  Jednocześnie informujemy, że do godz. 12.00 w dniu 16.07.2019 wpłynęły dwie niżej wymienione oferty:


   1. Zakład Usług Ciepłowniczych „TERMIX” ul. 11-go Listopada 65, 26-600 Radom
  2. Celsium serwis Sp. z o.o. , ul. 11-go Listopada 7,  26-110 Skarżysko Kamienna 

  Cena zaoferowana przez firmę TERMIX wynosi: 611 506,80 zł brutto

  Informujemy ponadto, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana po dniu 29.07.2019 r.

  © 2017 || Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.