Procedura przyłączenia

  do sieci dystrybucyjnej

  Procedura przyłączenia Odbiorców

             Procedurę przyłączenia odbiorców do sieci dystrybucyjnej przedsiębiorstwa energetycznego reguluje art. 7 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. Nr 1059 z późn. zm.).
  Ze względu na zakres informacji koniecznych do złożenia wniosku o warunki przyłączenia i zakresu prac związanych z realizacją przyłączenia proces możemy podzielić na:

          a) przyłączenie odbiorcy do sieci dystrybucyjnej o napięciu do 1 kV
         
  Są to masowe - typowe przyłączenia do sieci niskiego napięcia obiektów podmiotów przyłączanych takich jak budynki mieszkalne, siedliska, małe zakłady usługowe itp.

          b) przyłączenie odbiorcy do sieci dystrybucyjnej o napięciu powyżej 1 kV.
          Do sieci średniego napięcia (pow. 1kV i miej niż 110 kV) przyłączane są średnie zakłady przemysłowe, duże zakłady usługowe, galerie handlowe itp., natomiast do sieci 110 kV duże zakłady przemysłowe o mocy zainstalowanych urządzeń rzędu kilkunastu lub kilkudziesięciu megawatów.

          Proces przyłączenia rozpoczyna się od złożenia wniosku o warunki przyłączenia nie tylko w sytuacji przyłączenia nowego obiektu ale również zwiększenia mocy przyłączeniowej istniejącego obiektu lub zmiany dotychczasowych warunków i parametrów technicznych pracy urządzeń, instalacji i sieci przyłączanego podmiotu.

  Wniosek o okreslenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia

  Grupa Przyłączeniowa: IV, V, VI do 1 kV

  Wniosek o okreslenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej średniego napięcia

  Grupa przyłączeniowa: III, VI powyżej 1 kV

  Wniosek o okreslenie warunków przyłączenia

  dla Wytwórców

  Procedura przyłączenia Mikroinstalacji

  Procedura przyłączania mikroinstalacji

  Procedurę przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej reguluje art. 7 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020r.poz. 833,843i 1086).
     I. MIKROINSTALACJA
  I.I. Informacja dla zgłaszających mikroinstalacje do przyłączenia do sieci dystrybucyjnej
  Drogi Kliencie, w związku z wejściem w życie z dniem 27.04.2019 r. wymogów ogólnego stosowania, wynikających z Kodeksu przyłączenia jednostek wytwórczych NC RfG, określonych w Rozporządzeniu Unii Europejskiej 2016/631, oraz procedur szczegółowych, powstałych na jego podstawie zostały zmienione druki zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji. Wprowadzona zmiana wymaga załączenia do ww. zgłoszenia deklaracji zgodności producenta przyłączanego sprzętu.
  I.II. Prośba do producentów i dostawców inwerterów dla mikroinstalacji!
  W związku z wejściem w życie z dniem 27.04.2019 r. wymogów ogólnego stosowania, wynikających z Kodeksu przyłączenia jednostek wytwórczych NC RfG, określonych
  w Rozporządzeniu Unii Europejskiej 2016/631, oraz procedur szczegółowych, powstałych na jego podstawie, w celu ułatwienia procesu przyłączania mikroinstalacji, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o. zwraca się do wszystkich producentów
  i dostawców inwerterów do mikroinstalacji fotowoltaicznych z prośbą o przesyłanie na niżej podany adres wymaganych deklaracji zgodności dla tych urządzeń. Otrzymane deklaracje pozwolą złagodzić naszym klientom powstałą uciążliwość związaną z koniecznością ich okazania w procesie przyłączania mikroinstalacji do sieci.
  W/w dokumenty prosimy przesyłać w formie czytelnie wykonanego skanu na adres: zec.konskie@pro.onet.pl
  I.III. Procedura przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.
  Za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji nie pobiera się opłaty za przyłączenie.
  Jeśli jesteś odbiorcą końcowym tj. jesteś stroną w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub w umowie kompleksowej oraz prowadzisz działalność gospodarczą, planujesz podłączyć do instalacji wewnętrznej odnawialne źródło energii elektrycznej o mocy zainstalowanej do 50 kW (zwane dalej mikroinstalacją) oraz moc zainstalowana mikroinstalacji nie jest większa niż moc przyłączeniowa dla obiektu (określona w umowie
  o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub umowie kompleksowej), postępuj według poniższych kroków. W innym przypadku powinieneś wystąpić z Wnioskiem o określenie warunków przyłączenia do sieci.


   1. ZNAJDŹ UPRAWNIONEGO INSTALATORA
  Budowa zarówno samej mikroinstalacji jak i instalacji łączącej mikroinstalację z siecią elektroenergetyczną może być wykonana jedynie przez osobą posiadającą właściwe uprawnienia:
  * certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii),
  lub
  * ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
  lub
  * uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.?
  2. ZAINSTALUJ SWOJĄ MIKROINSTALACJĘ
  Uprawniony instalator powinien dokonać montażu mikroinstalacji zgodnie z dokumentacją techniczną, a także w oparciu o IRiESD PEC w Końskich Sp. z o.o. oraz Rozporządzenie Unii Europejskiej nr 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci
  Podłączenie mikroinstalacji powinno być wykonane za licznikiem rozliczeniowym energii elektrycznej, w instalacji wewnętrznej Zgłaszającego. Pomiędzy ww. licznikiem
  a mikroinstalacja należy bezwzględnie zabudować łącznik umożliwiający jej odłączenie spod napięcia. Rozwiązanie techniczne zabudowy mikroinstalacji musi umożliwiać wymianę/obsługę licznika rozliczeniowego energii elektrycznej w stanie beznapięciowym.
  3. POINFORMUJ PEC W KOŃSKICH SP. Z O.O. O ZAINSTALOWANIU MIKROINSTALACJI
  Po zainstalowaniu mikroinstalacji powiadom o tym fakcie PEC w Końskich Sp. z o.o. co najmniej 30 dni przed jej planowanym uruchomieniem. Aby zgłosić przyłączenie mikroinstalacji należy wypełnić: Dokument instalacji - Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej
  Zgłoszenie zawiera:
  * Dane Zgłaszającego - odbiorcy końcowego mikroinstalacji.
  * Dane obiektu, w którym zainstalowano mikroinstalację.
  * Dane techniczne mikroinstalacji wraz z wymaganymi certyfikatami/testami.
  Zgłoszenie należy dostarczyć do siedziby PEC w Końskich Sp. z o.o. lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: ul. Armii Krajowej 5, 26-200 Końskie. Następnie PEC w Końskich Sp.
  z o.o. dokona weryfikacji zgłoszenia mikroinstalacji i wraz z potwierdzeniem jego przyjęcia prześle propozycję umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci.
  4. ZABUDOWA URZĄDZEŃ POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH
  Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia PEC w Końskich Sp. z o.o. swoim kosztem zabuduje urządzenia pomiarowo - rozliczeniowe mierzące energię pobraną z sieci jak i energię oddana do niej. Zabudowa przedmiotowych urządzeń nastąpi w terminie 30 dni liczonych od wpłynięcia zgłoszenia.
  Obowiązki informacyjne
  Po zabudowie mikroinstalacji na Tobie spoczywa obowiązek informowania PEC w Końskich Sp. z o.o. o:
  1. Zmianie rodzaju odnawialnego źródła energii użytego w mikroinstalacji lub jej mocy zainstalowanej elektrycznej - w terminie 14 dni od zmiany tych danych
  2. Zawieszeniu trwającym od 30 dni do 24 miesięcy lub zakończeniu wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji - w terminie 45 dni od dnia zawieszenia lub zakończenia wytwarzania energii elektrycznej
  z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji
  5. PODPISZ UMOWY REGULUJĄCE DYSTRYBUCJĘ I SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
  Na podstawie poprawnie złożonego zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji, otrzymasz do podpisu dwa egzemplarze spersonalizowanej Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci. Pamiętaj, żeby wskazać w jej załączniku podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe (POB).
  Zaoferuj wytworzoną w mikroinstalacji energię elektryczną sprzedawcy i podpisz z nim umowę sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji lub umowę
  o bilansowanie handlowe. Pozwoli Ci ona skutecznie wskazać i potwierdzić podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe (POB), a później rozliczać energię wprowadzoną do sieci dystrybucyjnej.
  Umowa ta może zostać podpisana z dowolnie wybranym sprzedawcą - w tym Sprzedawcą zobowiązanym lub POB. Sprzedawca zobowiązany, wyznaczony przez Prezesa URE, wykonuje obowiązek zakupu energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji na podstawie Ustawy o odnawialnych źródłach energii zapewniając bilansowanie handlowe.
  PRZYŁĄCZENIE DO SIECI MIKROINSTALACJI NA PODSTAWIE WNIOSKU
  O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA
  Wypełniony druk Wniosku o określenie warunków przyłączenia wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć do siedziby PEC Sp. z o.o. lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: ul. Armii Krajowej 5, 26-200 Końskie. Następnie PEC w Końskich Sp. z o.o. dokona weryfikacji wniosku i wraz z potwierdzeniem jego przyjęcia prześle propozycję warunków przyłączenia wraz z projektem umowy o przyłączenie. Dokumenty te zawierają wszystkie przewidziane ustawą Prawo energetyczne szczegółowe informacje techniczne i ustalenia niezbędne do przyłączenia mikroinstalacji. W szczególności zawierają zakres budowanych urządzeń i ich parametry techniczne, obowiązki stron, termin przyłączenia oraz ważności umowy, osoby wskazane do koordynacji prac oraz odpowiedzialność stron i zasady rozstrzygania sporów, umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci.
  Realizacja procesu przyłączenia po stronie PEC w Końskich Sp. z o.o. rozpoczyna się
  z dniem podpisania umowy o przyłączenie.
  Po realizacji przez Strony swoich zobowiązań wynikających z umowy o przyłączenie, następują etapy:
  * odbiór urządzeń wykonanych przez PEC w Końskich Sp. z o.o.,
  * po stronie Wnioskodawcy - złożenie "Oświadczenia o wykonaniu mikroinstalacji", które podpisuje Wnioskodawca i Wykonawca, potwierdzając tym samym prawidłowość wykonanych przez siebie prac.
  Po zakończeniu prac i stwierdzeniu budowy źródła zgodnie z umową
  o przyłączenie, PEC w Końskich Sp z o.o. wystawia "Protokół odbioru" jako potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej. Następnym etapem jest zawarcie przez Wnioskodawcę z PEC w Końskich Sp. z o.o. Umowy dystrybucji energii elektrycznej i ze Sprzedawcą-Kupującym Umowy sprzedaży energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej.

  Procedury wymagane kodeksem sieci NC RfG - dokumenty do pobrania

  Procedury wymagane kodeksem sieci NC DC

  Procedury wymagane kodeksem sieci NC HVDC

  © 2017 || Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.