O Koneckim Klastrze Energetycznym

  Konecki Klaster Energetyczny powstał na mocy Porozumienia o ustanowieniu klastra energii podpisanego w dniu 12 października 2017 r.

  Klaster nie posiada osobowości prawnej i nie podlega rejestracji.

  Konecki klaster energetyczny działa na obszarze Miasta i Gminy Końskie

  Podstawą prawną funkcjonowania Koneckiego Klastra Energetycznego jest ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148, z późn. zm.), zgodnie z którą klaster energii to – cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra, nieprzekraczającym granic jednego powiatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) lub 5 gmin w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), klaster energii reprezentuje koordynator, którym jest powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra energii, zwany dalej „koordynatorem klastra energii”.

  Misją Klastra jest poprawa stanu środowiska na obszarze Miasta i Gminy Końskie, w tym jakości powietrza, poprawa bezpieczeństwa energetycznego oraz wzmocnienie lokalnej gospodarki dzięki optymalizacji wykorzystywania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych, w tym odnawialnych źródeł energii oraz inne działania proefektywnościowe

  Aktualności związane z klastrem
  Struktura klastra energetycznego
  Projekty analizowane /realizowane
  Pilotażowe klastry energetyczne
  © 2017 || Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.