Procedura przyłączenia

  do sieci dystrybucyjnej

  Procedura przyłączenia Odbiorców

             Procedurę przyłączenia odbiorców do sieci dystrybucyjnej przedsiębiorstwa energetycznego reguluje art. 7 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. Nr 1059 z późn. zm.).
  Ze względu na zakres informacji koniecznych do złożenia wniosku o warunki przyłączenia i zakresu prac związanych z realizacją przyłączenia proces możemy podzielić na:

          a) przyłączenie odbiorcy do sieci dystrybucyjnej o napięciu do 1 kV
         
  Są to masowe - typowe przyłączenia do sieci niskiego napięcia obiektów podmiotów przyłączanych takich jak budynki mieszkalne, siedliska, małe zakłady usługowe itp.

          b) przyłączenie odbiorcy do sieci dystrybucyjnej o napięciu powyżej 1 kV.
          Do sieci średniego napięcia (pow. 1kV i miej niż 110 kV) przyłączane są średnie zakłady przemysłowe, duże zakłady usługowe, galerie handlowe itp., natomiast do sieci 110 kV duże zakłady przemysłowe o mocy zainstalowanych urządzeń rzędu kilkunastu lub kilkudziesięciu megawatów.

          Proces przyłączenia rozpoczyna się od złożenia wniosku o warunki przyłączenia nie tylko w sytuacji przyłączenia nowego obiektu ale również zwiększenia mocy przyłączeniowej istniejącego obiektu lub zmiany dotychczasowych warunków i parametrów technicznych pracy urządzeń, instalacji i sieci przyłączanego podmiotu.

  Wniosek o okreslenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia

  Grupa Przyłączeniowa: IV, V, VI do 1 kV

  Wniosek o okreslenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej średniego napięcia

  Grupa przyłączeniowa: III, VI powyżej 1 kV

  Wniosek o okreslenie warunków przyłączenia

  dla Wytwórców

  Procedura przyłączenia Mikroinstalacji

  Procedurę przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej reguluje art. 7 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. Nr 1059 z późn. zm.).
  Zgodnie z ustawą mikroinstalacją jest odnawialne źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej ni 40 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV.

  Podmiotem starającym się o przyłączenie mikroinstalacji, może być:     
                a) osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,     
                b) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,     
                c) pozostałe podmioty prawa.

  Zgłoszenie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Mikroinstalacji

  Załącznik A do zgłoszenia

  Załącznik B do zgłoszenia

  Załącznik C do zgłoszenia

  © 2017 || Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.